TB thay đổi Chương trình công tác của Tỉnh ủy Hà Tĩnh