QĐ kiểm tra, giám sát Quý IV của UBKT Đảng ủy và Đề cương báo cáo, biểu mẫu kèm theo