Công văn về việc gửi đề cương tuyên truyền 140 năm ngày sinh Huỳnh Thúc Kháng