Thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy