Kế hoạch số 24-KH/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng