Đề cương xây dựng báo cáo tự kiểm tra (kèm theo Quyết định số 74-QĐ/ĐU, ngày 06/11/2015)