Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Attachments:
Download this file (KH tuyen truyen Dai hoi Dang cac cap.PDF)Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc [Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng]2430 kB