Mẫu Hồ sơ đại hội

ĐẠI HỘI CHI BỘ………………...

NHIỆM KỲ 2015 – 2017

ĐOÀN CHỦ TỊCH

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Hà Tĩnh, ngày    tháng    năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI BỘ  ………………………………… NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Đại hội Chi bộ …………………………………….……………… nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã họp ngày         tháng          năm 2015.

Đại hội có mặt ……………… đảng viên trên tổng số ……………… đảng viên  được triệu tập.

Đại hội nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới do Chi ủy nhiệm kỳ  2013 - 2015 trình bày; nghe báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

A. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ……………….. nhiệm kỳ 2013-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017 trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

I- VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ………………, NHIỆM KỲ 2013-2015.

1. Lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị

2. Lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị

3. Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm qua

4. Lãnh đạo việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

5. Công tác xây dựng và phát triển Đảng

6. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng

 (Nêu tóm tắt, khái quát những kết quả chính trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của chi  bộ)

Tuy nhiên, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong những năm qua vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm như:

(Nêu tóm tắt những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của chi  bộ)

Từ thực tiễn lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua, chi bộ rút ra một số kinh nghiệm sau:

(Nêu tóm tắt những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của chi  bộ trong nhiệm kỳ)

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2015 - 2017.

 (Nêu ngắn gọn, tóm tắt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo)

1. Phương hướng, mục tiêu chung

2. Chỉ tiêu cụ thể

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị

3.2. Lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị

3.3. Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

3.4. Lãnh đạo việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

3.5. Về công tác xây dựng và phát triển Đảng

3.6. Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng

B. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ……………., nhiệm kỳ 2013-2015. Từ kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước Cấp ủy Chi bộ……………, nhiệm kỳ 2015-2017 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

C. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng viên đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng cấp trên.

D. Thông qua kết quả bầu cử Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm ......... đồng chí và bầu đồng chí ................................................................... làm Bí thư lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 theo các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã biểu quyết. Cấp ủy Chi bộ …………..nhiệm kỳ 2015-2017 hoàn chỉnh Hồ sơ Đại hội, kết quả bầu cử và báo cáo Đảng ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

Đ. Giao cấp ủy Chi bộ căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra./.

  T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Attachments:
Download this file (MAU HS DAI HOI.doc)Mẫu Hồ sơ đại hội[Mẫu Hồ sơ đại hội]125 kB