Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua Danh sách Bộ Chính trị Khóa XII gồm 19...

Xem tiếp...