Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết 6 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Sáng ngày 22/1/2014, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị  Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 và Nghị quyết 6 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức toàn trường đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Trường - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày các chuyên đề:Tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, Nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;  Nghị quyết 6 BCH Đảng bộ Tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn  Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; .Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và những nội dung mới về sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

24-1HoiNghi

Toàn cảnh Hội nghị

24-1HoiNghi1

Đồng chí Nguyễn Viết Trường báo cáo tại Hội nghị

Ngoài những nội dung chính trong Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Viết Trường còn nêu  những vấn đề về lý luận và thực tiễn của đất nước, dự báo những vấn đề mới trên con đường phát triển sắp tới của đất nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng  như  sự  nghiệp giáo dục và đào tạo.

24-1HoiNghi2

Đồng chí Nguyễn Văn Đính kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đính - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: việc học tập, quán triệt và thực hiện triển khai các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8  có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cần thiết đối với tất cả cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức toàn trường,  đặc biệt là Nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để cán bộ, đảng viên vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, đồng chí Bí thư đề nghị các chi bộ trong Trường triển khai nghiên cứu, thảo luận nghiêm túc và viết bài thu hoạch sau Hội nghị.