Hội nghị Kiểm điểm tập thể, thành viên cấp ủy và lãnh đạo nhà trường năm 2014

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/09/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 06-HD/BTCTU, ngày 07/11/2014 của BTC Tỉnh uỷ hướng dẫn việc kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014, Đảng uỷ Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV, BGH, BCH Đảng bộ Trường năm 2014.

Hội nghị được tiến hành trong 02 buổi: chiều ngày 08 và tối ngày 09/01/2015. Kiểm điểm của tập thể, cá nhân cấp ủy, thành viên lãnh đạo đã đánh giá một số nội dung chủ yếu sau:

1- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

2- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

3- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

4- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 (khóa XI). 

5- Kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”. 

Các đồng chí cấp ủy Đảng, lãnh đạo nhà trường đã nêu cao tinh thần gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình bản thân và góp ý có trách nhiệm cho đồng chí mình vì sự phát triển chung của nhà trường.

Công tác xây dựng Đảng phải tiến hành thường xuyên, kiên trì và bền bỉ. Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc cơ bản của Đảng. Có tự phê bình và góp ý kiến cho đồng chí mình thì Đảng mới ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo nhà trường  đã có thái độ thực sự cầu thị tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí trong BCH Đảng bộ để thấy rõ hơn những ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy; những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa, khắc phục và từ đó trong nội bộ có sự hiểu biết, cảm thông và chia sẻ với nhau hơn để đề ra phương hướng phấn đấu, các giải pháp cụ thể, phù hợp để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Đợt tự phê bình và phê bình được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình và đã đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:     

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên.

2. Thường xuyên trau dồi đạo đức lối sống; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, tài sản công; thực hành tiết kiệm, chi tiêu đúng quy định trong các dịp lễ, tết, hội họp; tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ hị 03- CT/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của BCh Trung ương; Chỉ thị 35, Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy; Quy định 33 của UBND tỉnh.

3. Đổi mới công tác quản lý; nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh công tác NCKH và mở rộng hợp tác quốc tế.

4. Thực hiện tốt công tác cán bộ; triển khai việc xây dựng quy hoạch cán bộ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được bổ nhiệm lại; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí lại cán bộ chủ chốt ở một số đơn vị cho phù hợp; làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp; xử lý kỷ luật nghiêm túc đối với những cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm chính sách KHHGĐ.

5. Sửa đổi, ban hành những văn bản quy phạm pháp luật để làm công cụ quản lý trong nhà trường phù hợp hơn.

Sau kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy thành viên lãnh đạo, Đảng ủy đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý và lấy phiếu đánh giá phân loại tập thể cấp ủy và cá nhân các đồng chí cấp ủy viên.

 Những việc làm cụ thể, thiết thực sẽ có tác dụng tích cực trong Đảng bộ nhà trường và đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới.