Một số khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 110 Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/04/1906-24/04/2016)

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906-24/4/2016)!

2. Đồng chí Hà Huy Tập - Người đảng viên cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!

3. Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906 – 24/4/2016)!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”!

5. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh!

6. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng!

7. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Theo Hướng dẫn 04-HD/BTGTU, ngày 25/02/2016 của BTG Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906-24/4/2016))

Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 18/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh trong tình hình mới