Một số khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016) và mừng Xuân Bính Thân năm 2016 (Theo Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU, ngày 06/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh)

     

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân!

 

2. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016)!

 

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

 

4. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

 

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016!

 

6. Toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

 

7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

 

8.  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

 

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

 

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!