MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 8,9/2016

 

1. Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016)!

2. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

3. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh!

4. Chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập (1831-2016) và 25 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991-2016)!

5. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh!

6. Tinh thần Xô viết-Nghệ Tĩnh 12/9 đời đời bất diệt!

7. Chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2016)!

8. Quyết tâm đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!