Kế hoạch số 04-KH/BTGTU về việc tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2016