Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 18/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh trong tình hình mới